Regels

Hierna te noemen de huurder is er mee bekend en gaat akkoord dat de stalling geschiedt onder de volgende voorwaarden:

A: aansprakelijkheid en vrijwaarding
Uitdrukkelijk wordt geconditioneerd, dat wij bij stalling in geen enkel opzicht aansprakelijk zullen zijn voor diefstal, tenietgaan, of welke schade ook en dat onze clientèle ons vrijwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.
B: Het is niet toegestaan om tijdens de duur van de overeenkomst van bewaarneming goederen van enige waarde in het gestalde object achter te laten; voor vermissing en of beschadiging aan de eventueel toch in het gestalde object achtergelaten goederen wordt niet ingestaan.

C: Waarborg
Uitdrukkelijk wordt geconditioneerd, dat wij gerechtigd zullen zijn de in stalling gegeven objecten onder ons te houden en afgifte daarvan te weigeren, indien en zolang het totaal van onze eventuele vorderingen wegens stalling, uit welke hoofde ook, niet is voldaan.

D: GASFLESSEN EN ACCU POLEN
Tijdens de stalling periode mogen in het gestalde object geen gasflessen en / of gastank worden achter gelaten. Tevens behoren de accupolen van een eventueel aanwezige accu losgekoppeld te zijn van de accu. Het gestalde object dient afgesloten te worden geparkeerd.

E: Werkzaamheden aan object
Het is de huurder niet toegestaan tijdens de stalling werkzaamheden aan het gestalde object uit te voeren of te laten uitvoeren.

F: Melden
De huurder dient zich te melden, VOOR hij/Zij zich naar de stalling zich begeeft.

G: Kentekens en wisseling van object
Indien tijdens de huurperiode van gestald object, of kenteken wordt gewisseld, dient dit te worden mee gedeeld.

H: Ophalen object
Bij ophalen van het gestalde object dient de huurder tenminste twee dagen van tevoren telefonisch hiervan kennis te geven.

I: Betaling
Het stalling geld moet eens per jaar, bij vooruit betaling á contant / per accept giro worden voldaan.

J Gesloten
Zaterdags na 18.00 uur en zondag de gehele dag, zijn wij gesloten voor afhalen.

Aldus overeen gekomen en ondertekend in tweevoud
Datum:
De huurder van object:

CARAVAN STALLING “HOEKENBURCHT”
A.KAMMERAAD
HOGEDIJK 1
2435 NC ZEVENHOVEN